تعرفه دستگاه ها

 

نام دستگاه

 

تعرفه (ریال)

 

انکوباتور co2

250،000

انکوباتور معمولی

150،000

میکروسکوپ اینورت

50،000

سانتریفوژ یخچالدار

150،000

سانتریفوژ معمولی

100،000

PCR

500،000

REAL TIME PCR

800،000

الکتروفورز افقی

150،000

الکتروفورز عمودی

200،000

وسترن بلات

800،000