کارشناسان

  • کارشناس امور اداری: خانم شهربانو آقایی
  • کارشناس مسئول آزمایشگاه: آقای محمد حسین نجارها