اعضا شورای پژوهشی

 • آقای دکتر بلالی
 • آقای دکتر پارسانیا
 • آقای دکتر پوپک
 • خانم دکتر جهاندار
 • خانم دکتر حسن زاد
 • خانم دکتر حقیقت
 • خانم دکتر خاکپور
 • آقای دکتر رجبی
 • خانم دکتر فضل یاب
 • خانم دکتر هادیپور
 • آقای دکتر هاشمی
 • آقای دکتر هاشمیان