کارگاه ها و سمینارها

1. کارگاه جستجوی منابع الکترونیک دوشنبه مورخ 97/9/12 ساعت 8 الی 14

2. کارگاه مقاله نویسی علمی دوشنبه مورخ 97/9/19 ساعت 8 الی 14

3. کارگاه مقالات مروری نظام مند 1 دوشنبه مورخ 97/9/26 ساعت 8 الی 12

4. کارگاه مقالات مروری نظام مند 2 دوشنبه مورخ 97/10/3 ساعت 8 الی 14