افیلیشن مرکز

Medical Genomics Research Center, Tehran Medical Sciences Islamic Azad University, Tehran, Iran

مرکز تحقیقات ژنومیک پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران، تهران، ایران