اهداف مرکز

اهداف راهبردی

1. اهداف راهبردی در حوزه آموزش

  •  توانمند سازی نیروی انسانی

 

2. اهداف راهبردی در حوزه پژوهش

  • نهادینه نمودن تحقیقات کاربردی در حوزه پژوهش
  • هدفمند نمودن تحقیقات
  • توسعه ارتباطات علمی با سایر مراکز معتبر دنیا
  • را اندازی آزمایشگاه استاندارد بعنوان آزمایشگاه امین شرکتهای دارویی

 

 

3. اهداف راهبردی در حوزه درمان

  • راه اندازی دفاتر توسعه پژوهشی بالینی همکار با مرکز تحقیقات ژنومیک پزشکی