ارزش ها

  • پژوهشهای ارزشمند که در راه خدمت به مردم و ارتقای سلامت ایشان به انجام برسد.
  • ارزش‌های انسانی، اسلامی و اصول اخلاقی بر همه امور پژوهش و فن‌آوری اولویت دارد.
  • در تمام شئونات تحقیق و پژوهش رعایت عدالت باید در صدر توجه قرار گیرد.